מטרה:

סיווג שומות מקרקעין

קביעת רמת פרוט מינימאלית בכל סוג של שומת מקרקעין.

קביעת סדר העלאת נושאים אחיד לכל סוג של שומת מקרקעין.

התקן יחול על כל שומות המקרקעין.

 

סיווגים :

 1. שומת מקרקעין מלאה- שומת מקרקעין אשר עומדת בדרישות תקנות שמאי המקרקעין ( אתיקה מקצועית ) התשכ"ו- 1966 וכוללת תחשיב.

 2. שומת מקרקעין מקיפה- שומת מקרקעין העומדת בכל הדרישות של שומת מקרקעין מלאה  ובדרישות נוספות המתאימות לצורך הצגתה בהליך משפטי, ולמטרות אחרות שבהן נדרשת רמת גילוי גבוהה יותר.

 3. שומת מקרקעין היפותטית- שומת מקרקעין שבה קיימת ( ע"פ בקשת מזמין השומה) הנחת מקרקעין היפותטית הקשורה במצבו הפיזי או במצבו התכנוני של הנכס, אשר משפיע על שווי הזכויות של הנכס.

  שווי הזכויות הנקוב בשומה זו איננו השווי האמיתי של הזכויות בנכס, אלא השווי התיאורטי בכפוף להנחה ההיפותטית המבוקשת ( שאינה מתקיימת במציאות במועד הקובע).

  דיווח על פרטים :

   

 • דווח על סוג השומה

 • זהות מזמין השומה והקשר שלו לנכס המדובר.

 • מטרת השומה

 • המועד הקובע לשומה

 • מועד ביקור בנכס וזהות המבקר.

 • פרטי זיהוי הנכס.

 • תמונה של חזית הנכס.

 • תיאור הנכס והסביבה, המצב התכנוני והמצב המשפטי.

 • היסטוריה של הנכס, שומות ועסקאות הסמוכות למועד כתיבת השומה.

 • עקרונות גורמים ושיקולים.

 • תחשיב.

 • פרוט של חח"ד של מומחים שנעזר בהם השמאי בשומותיו.

 • השומה- בסעיף זה תרשם הזכות המוערכת במקרקעין והשווי המוערך.

 • הנחות עבודה היפותטיות.

 • הצהרות.

 • שומת מקרקעין המהווה חו"ד של מומחה – שומות שנערכות לצורך הגשה לבית משפט יתווספו אליה הפרטים הבאים: "חוות דעת של מומחה" בכותרת. "שם מומחה", "מענו ומקום עבודתו", החתום מטה נתבקשתי על ידי", ואלה פרטי השכלתי", "ואלה פרטי ניסיוני", " וזאת חוות דעתי". 

 

תקן 1-  פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין לסוגיהן