הערכת נכסים

 

ישנם מספר רב של סוגי נכסים שונים לביצוע שמאות מקרקעין. להלן מקבץ של חלק מהם :

שמאות דירה בבניין משותף /  שמאות קוטג' / הערכת צמוד קרקע / הערכת בנייני תעשיה / שמאות מקרקעין לחנות מסחרית
/ הערכת שמאי מקרקעין לקרקע חקלאית / הערכת שמאי מקרקעין לקרקע למגורים / הערכת שמאי מקרקעין לקרקע לבנייה רוויה
/ שמאות מקרקעין לחד ודו משפחתי.מטרתו העיקרית של שמאי המקרקעין הנו לאמוד את שווי הנכס באופן שישקף את שווי האמיתי בשוק,
דרך עריכת סקר מחירים מקיף הכולל נתוני עסקאות, ונתוני ביקוש ממגוון רחב של מקורות.


כיום ישנה הבחנה בין שמאות מקרקעין לצורכי בטוחה (תקן 19) לבין שמאות מקרקעין לצורכי שווי שוק.


ניתן לעיין בתקן 19 אך כעת אביא את תמציתו המצוטט ישירות מהתקן עצמו:
"שומה לבטוחה תיערך ברמת פרוט של שומת מקרקעין מלאה, בכפוף לדגשים ולתוספות הקבועים
בתקן זה. השומה תערך, באופן שתוכל לשמש כל ספק אשראי (לא יוגבל השימוש בשומה לספק אשראי מסוים )
בשומה יוערך "שווי השוק" שהוא הסכום הסביר שבו היו נמכרות הזכויות בנכס המוצע לשמש כבטוחה לאשראי,
במועד הקובע לשומה, בין קונה מרצון למוכר ברצון, ללא אילוץ, לאחר חשיפה סבירה של הנכס.
בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, בזהירות וללא כפיה בנכסים שבהם קיימת אי בהירות משפטית
הניתנת לפרשנות ו/או בנכסים בהם קיים רכיב שווי ספקולטיבי הנובע מפוטנציאל תכנוני ו/או פוטנציאל להכשרת
חריגות בנייה. פוטנציאל פיזי, יוערך גם "ערך למטרת בטוחה" ,
ערך זה מהווה את השווי המתקבל בשיטת ניתוח שמרנית לאחר שנוכו משווי השוק כל מרכיבי השווי ספקולטיבי (פיזי, תכנוני) ,
ובהתבסס על הזכויות הקנייניות הקיימות, לרבות ניכוי מרכיבי שווי של זכויות שאינן ניתנות לשעבוד
וכן ניכוי שווי החלקים בנכס שבהם לא ביקר השמאי כאמור בסעיף 4.5 לתקן 19 הקובע מהם הכללים לעריכת שומת מקרקעין לצורך הערכת הנכס למטרת בטוחה בנקאית. 

לכן בבואכם לבקש הערכת שמאי מקרקעין לנכס שבבעלותכם או נכס שאתם מעוניינים לרכוש,

עליכם להבין את צורכי המטרה שלשמה אתם מעוניינים לבצע שמאות מקרקעין.*** כל הזכויות שמורות לשמאי מקרקעין סער פלד – סער פלד שמאות מקרקעין בע"מ ***