שמאי מכריע

ההכרעה בגין חיוב של היטל השבחה מתבצעת ע"י שמאי מקרקעין מכריע על בסיס תיקון 84 לחוק התכנון והבניה. תחילת ההליך הינו קבלת שומת השבחה ע"י הועדה המקומית  ובה סכום ההשבחה שנקבע ממנו נגזר היטל ההשבחה.

לאחר בדיקה מקדמית של שמאי מקרקעין שנבחר לביצוע ההשגה לחיוב בהיטל ההשבחה, מוגשת שומת מקרקעין נגדית. שמאות מקרקעין זו מוגשת לשמאי מכריע.

מטרתו של השמאי המכריע היא קביעת השווי ההגון לחיוב היטל ההשבחה. תוצאות הכרעתו של השמאי המכריע הינם על פי שיקולו בלבד והוא אינו כפוף לשמאויות המוצגות לפניו. מכאן שגובה החיוב יכול להיות פחות משמאי הועדה המקומית, כמו בשומת המקרקעין המקורית או במקרים קיצוניים אף מעל לחיוב משומה המקורית. לכן יש חשיבות רבה בבדיקה מקדמית של שמאי המקרקעין המשיג לפני  ביצוע ההשגה.

להלן ציטוט חלקים מהחוק:
"פרק ט'1: רשימת שמאים מכריעים
רשימת שמאים מכריעים  202ג.  (א) שר המשפטים יקבע, על פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד, רשימה של  שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים (בחוק זה – רשימת השמאים המכריעים). 
    (ב) שמאי מכריע ייכלל ברשימת השמאים המכריעים לתקופה של עשר שנים או עד הגיעו לגיל 70, לפי המוקדם.
    (ג) רשימת השמאים המכריעים תפורסם ברשומות.
הוועדה המייעצת  202ד.   (א) תוקם ועדה מייעצת שתמליץ לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים (בפרק זה – הוועדה המייעצת), וזה הרכבה: 
     (1) יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין, והוא יהיה היושב ראש; 
     (2) השמאי הממשלתי הראשי או נציגו; 
     (3) מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים או נציגו; 
     (4) שני שמאי מקרקעין שיקבע יושב ראש הוועדה, מתוך רשימה של ארבעה שמאי מקרקעין שימנה שר המשפטים על פי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, ואם לא ניתנה המלצה כאמור –  שימנה שר המשפטים לפי בחירתו; 
     (5) היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, תל אביב-יפו או חיפה, שימנה שר הפנים; 
     (6) שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים;
     (7) נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל; לעניין זה, "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" – כהגדרתו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט–1969 .
    (ב) הודעה בדבר מינוי הוועדה המייעצת תפורסם ברשומות.
כשירות לכהונה כשמאי מכריע  202ה.   מי שנתקיימו בו כל אלה, כשיר לכהן כשמאי מכריע: 
    (1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; 
    (2) הוא שמאי הרשום בפנקס שמאי המקרקעין במשך שבע השנים האחרונות לפחות ועסק בפועל, ברציפות או לסירוגין, במשך חמש שנים לפחות בשמאות מקרקעין בנושאים כאמור בפרקים ח', ח'1 או ט'; 
    (3) הוא לא הורשע בעבירה, אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כשמאי מכריע ובית משפט לא קבע לגביו כי עבר עבירה כאמור, אף שלא הרשיעו בה; 
    (4) רישומו בפנקס שמאי המקרקעין לא הותלה בחמש השנים האחרונות, ואם הותלה, חלפו חמש שנים לפחות ממועד סיום ההתליה ועד למועד המינוי; 
    (5) הוא אינו פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל או מי שמונה לו אפוטרופוס; 
    (6) הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד עניינים בין כהונתו כשמאי מכריע, לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו; בפרק זה, "עניין אישי או תפקיד אחר" – לרבות עניין אישי או תפקיד אחר של קרובו. 


*אין לראות באמור במאמר משום המלצה לביצוע פעולות ו/או המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים של כל נכס ונכס. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. כל הזכויות שמורות לסער פלד שמאות מקרקעין בע"מ – משרד שמאות מקרקעין.